Sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau

Sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop sectorale regels rond maatschappelijke voorzieningen ruimtelijk doorwerken (spreiding).

 

Het onderzoek roept de vraag op of gemeenten voldoende instrumenten hebben om de door haar gewenste sociaal-ruimtelijke structuur te realiseren. Kan een gemeente in een krimpregio bijvoorbeeld haar voorzieningenniveau voldoende nabij en op peil houden? En kan een gemeente die flink groeit voldoende (nabije) ruimte voor voorzieningen reserveren gezien de enorme druk op ruimte.

 

Deze sturingsvraag is juist in deze tijd relevant gelet op transities op diverse beleidsterreinen en de beoogde invoering van de Omgevingswet.  

 

Vragen

Het PBL en Bouwstenen organiseren samen deze expertmeeting over de sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau. Kernvragen daarbij zijn: 

  • Welke sociaal-ruimtelijke vraagstukken spelen er lokaal?
  • Is er bij gemeenten behoefte aan ruimtelijke sturing? 
  • Is het huidige instrumentarium hiervoor toereikend?
  • En zo niet, welke oplossingen (richtingen) zijn denkbaar? 

 

Met wie

Deelnemers (max 20) worden op naam uitgenodigd. Het betreft: 

  • deelnemers aan het netwerk Beleid en Vastgoed van Bouwstenen
  • experts op het gebied van gemeenten, voorzieningen en ruimtelijke ordening 
  • onderzoekers van PBL

 

Programma

14.00 uur   Opening door gespreksleider Marc van Leent
14.15 uur Toelichting op PBL-studie door Joost Tennekes 
14.30 uur 

Waarom wat?
Sociaal-ruimtelijke vraagstukken en behoefte aan ruimtelijke sturing. 

15.30 uur  Pauze 
15.45 uur

Hoe (verder)?
Ervaring met bestaande en ontbrekende stuurelementen
in relatie tot geïnventariseerde vraagstukken 

17.00 uur  Afsluiting met informele uitloop 

 

Datum, tijd en locatie

  • 28 maart 2018
  • 14.00 uur tot 17.00 uur 
  • Kantoor BPL (Braamzaal): Bezuidenhoutseweg 30 ('B30'), Den Haag 

 

 

Meedoen?

Deelnemers aan het Bouwstenen netwerk Beleid en Vastgoed en andere genodigden kunnen zich hier aanmelden.

 

 

 

Meer informatie:

 

Datum
Aantal dagen
0.50
Open of besloten
Besloten
Organisatie
Bouwstenen voor Sociaal ism PBL

Source URL: https://www.bouwstenen.nl/1701 Sociaal-ruimtelijk sturing op lokaal niveau maatschappelijk vastgoed

List of links present in page