Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Scripties 2018

Leren door faciliteren, bijlagen
Ilse Schalij
Januari 2018
Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van facility management in het voortgezet onderwijs

Conclusies:

  • Het vrijwel ontbreken van een facilitaire strategie bij facilitaire organisaties in het voortgezet onderwijs. Doordat de facilitaire organisaties geen concrete doelstellingen hebben geformuleerd en vastgelegd, zijn deze niet direct te koppelen aan de ondernemingsdoelstellingen.
  • Uit de interviews met de facilitair managers blijkt dat er weinig gestuurd wordt op de verschillende vormen van toegevoegde waarden.
  • Als facilitaire afdeling kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het onderwijsproces. Daarbij wordt, volgens de theorie en de respondenten, de leerling optimaal ondersteund. Verschillende facilitaire instrumenten blijken sterk gerelateerd te zijn aan het studiesucces. Denk hierbij aan facilitaire basisdiensten zoals een schone omgeving, het frontoffice en de beschikbaarheid van klaslokalen. Maar ook het strategisch inzetten op huisvesting is een belangrijk instrument. Bijvoorbeeld in de indeling van klaslokalen. Gebouwaspecten die samenhangen met comfort en vormgeving, zoals verlichting, meubilair, akoestiek, kleurgebruik, luchtkwaliteit, ventilatie, temperatuur, en ICT-voorzieningen kunnen het studiesucces verhogen. Tenslotte blijkt dat de omvang en lay-out van het schoolgebouw de studieresultaten beïnvloeden. Hoe kleiner de school, hoe beter de studieresultaten.
    Door het krimpende leerlingenaantal proberen scholen zich van elkaar te onderscheiden van andere middelbare scholen die in dezelfde regio gevestigd zijn. Facility management is een middel wat daarvoor ingezet kan worden. Uit dit onderzoek blijkt dat scholen zich op diverse gebieden proberen te onderscheiden. Er wordt veelal ingezet op facilitaire instrumenten als een gezonde of duurzame school. Dit sluit aan op de huidige maatschappelijke beweging. De facilitaire instrumenten mogen meer getoond worden om nieuwe leerlingen aan de school te kunnen binden. 
  • Een belangrijk aspect om het studiesucces van de leerling te bevorderen is het creëren van de optimale leeromgeving. Van een optimale leeromgeving is sprake wanneer de school gehuisvest is in een paviljoen-type school. In zo’n type school zijn verschillende ruimten geclusterd en zijn de verkeersruimten ingericht als verblijfsruimten waarbij individuele ruimten gecreëerd zijn waar in rust huiswerk gemaakt kan worden en waar groepsruimten gecreëerd zijn. In combinatie met Het Nieuwe Leren, waarbij het accent wordt gelegd op het lesgeven in kleinere groepen en waar meer aandacht is voor ontmoeting en gemeenschappelijke activiteiten. 
  • In het onderwijs blijft ICT een belangrijke ontwikkeling. Daarbij gaan steeds meer scholen gebruik maken van het bring your own device principe. De maatschappij wordt steeds meer digitaal en er is steeds meer digitaal materiaal beschikbaar om te lessen te geven. Daarnaast kan virtual reality ook van toegevoegde waarde zijn om de lessen te ondersteunen. Hierdoor hebben leerlingen de illusie dat hij of zij ergens anders is met simulaties en ervaringen in virtuele omgevingen, soms vermengd met delen van de feitelijke omgeving. Door deze digitale middelen wordt het gepersonaliseerd leren mogelijk gemaakt. Hierbij wordt er geleerd op het niveau en het tempo waarop de leerling wil leren. Deze manier van tijd- en plaats onafhankelijk leren vraagt veel van de onderwijshuisvesting en digitale leeromgeving.
Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner