LinkedInYouTubeTwitter

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)

(Keeris, 2001) De benaming voor de regeling van het Rijk met betrekking tot het functioneren van de corporaties en de af te leggen financiële verantwoording; in het Besluit zijn onder meer de aandachtsgebieden opgenomen ten aanzien waarvan de corporaties zich dienen te verantwoorden met betrekking tot de geleverde inspanningen en bereikte prestaties.

 

Het BBSH is een in 1993 ingestelde AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), waarbij het Rijk regels geeft voor het functioneren, de rechten en de plichten van de corporaties en onder meer de invloed van de huurders op dat beleid. Daarbij is de doelgroep voor het volkshuisvestingsbeleid bepaald op basis van inkomensgrenzen, welke periodiek worden bijgesteld.