LinkedInYouTubeTwitter

Plekken waar mensen samenkomen

Image
Koning leest voor

De Koning verwees in de Troonrede naar de grote samenbindende kracht in alles wat mensen met elkaar bereiken in het kleine, het dagelijkse en het gewone. Alle aanleiding om flink aan de slag te gaan met de maatschappelijke voorzieningen die in het dagelijks leven van gewone mensen een rol spelen. 

Vastgoed van samen

In woorden van de Koning: “Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal.” Dat weten de eigenaren van maatschappelijk vastgoed als geen ander. Scholen, sportaccommodaties, buurthuizen en bibliotheken zijn belangrijke plekken waar mensen samenkomen en allerlei maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. 

Vastgoed om verschillen te overbruggen

De demissionaire status van het kabinet betekent onvermijdelijk terughoudendheid in het doen van nieuwe voorstellen. De stand van de overheidsfinanciën en oplopende rentelasten dwingen bovendien tot grotere financiële voorzichtigheid. Ondanks financiële uitdagingen van het demissionaire kabinet, wordt het dagelijks leven, zoals scholen en gemeenschappen, gezien als cruciaal voor het opbouwen van onderling vertrouwen en het overbruggen van verschillen.

Wonen dichtbij voorzieningen

Op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening neemt het kabinet de regie om met overheden, bouwers en corporaties meer betaalbare woningen te bouwen (van € 250 naar € 300 miljoen). Door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te geven. Uiteraard hopen we dat deze bouwopgave start bij het nadenken over (bestaande en nieuwe) maatschappelijke voorzieningen en het daarvoor benodigde vastgoed, als voorwaarde voor een gezonde en goed leefbare woonomgeving voor iedereen.  

Behoefte aan lokale zorgpunten

Met de recent gesloten zorgakkoorden is de basis gelegd om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor komende generaties. Hiermee worden curatieve zorg en langdurige zorg beter met elkaar verbonden. Met bijzondere aandacht voor meer regionale samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, gemeenten en andere partijen. Hierdoor zal de behoefte aan ruimte voor regionale en lokale gezondheidscentra toenemen.

Focus op de jeugd

Koning Willem-Alexander benadrukte in zijn troonrede het belang van verbinding en het aanpakken van ongelijkheid en onzekerheid: “Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend. Niet elk kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst en niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien.” Het welzijn van de jonge generatie wordt in de Troonrede benoemd als een fundament voor de toekomst van de samenleving. Fijn als ze dan een groot deel van de dag in een fijne en gezonde ruimte verkeren, juist als ze het thuis niet zo goed hebben.

Onderwijs als gelijkmaker 

Image
Vier ocw investeringen

Onderwijs wordt gezien als essentieel voor gelijke kansen. Kwetsbare leerlingen worden daarom ondersteund met extra activiteiten buiten het klaslokaal en gratis gezonde maaltijden op school. Het kabinet werkt met betrokken partijen verder aan hervormingen in de jeugdzorg, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter geholpen kunnen worden. Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat de samenwerking tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs verder gestimuleerd wordt. 

Meer bibliotheken en cultuur voor jongeren

Het kabinet wil ook cultuur bevorderen met de Cultuurkaart voor jongeren en meer openbare bibliotheken (€ 38,4 miljoen). Wat van invloed zal zijn op maatschappelijk vastgoed dat gericht is op jeugd- en culturele activiteiten; zoals schoolgebouwen, kindcentra, wijkhuizen en multifunctionele accommodaties. 

Geld voor vluchtelingenopvang

Er komen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en een uitbreiding op asielzoekersopvang, migratie en opvang van Oekraieners. Bij elkaar € 8,5 miljard. Diverse gemeenten zijn op zoek naar hun rol hierin en willen zelf meer regie over waar opvangplekken worden gerealiseerd en op welke schaal. De wens is meer kleinschalig en passend bij de eigen gemeenschap. Ook in Bouwstenen-verband zijn we daarin actief.     

Eigen vastgoed als voorbeeld

Natuurlijk bleef ook het klimaatbeleid niet onbelicht in de Troonrede: De nadruk werd gelegd op een ambitieus klimaatbeleid en subsidieprogramma's om duurzame keuzes te bevorderen. De capaciteit van het elektriciteitsnet wordt in hoog tempo vergroot en de overgang naar meer flexibel en gespreid gebruik van het net gestimuleerd.

Voor al deze ontwikkelingen vormt maatschappelijk vastgoed een vliegwiel en de mogelijkheid voor de overheid om zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom verdient maatschappelijk vastgoed het om serieus als onderwerp besproken te worden in de politieke beschouwingen. 

 

 

Wat heb jij gelezen?

We zijn benieuwd naar wat jij aanvullend of anders in de Troonrede of bij de algemene beschouwingen hebt gehoord. Dat kan door onderstaand een reactie te geven.

Image

 

Meer informatie

  • Debat: Algemene politieke beschouwingen (Nederlands Dagblad, 20 september 2023)
  • Webinfo: Begroting 2024 (ministerie OCW)
  • Bericht: Miljoenennota lost subsidieconfetti primair onderwijs niet op (PO raad, september 2023)
  • Bericht: Demissionaire begroting met verschuiving van subsidies (VO Raad 19 september 2023)
  • Bericht: Koning Willem Alexander: bibliotheek belangrijke plek voor lezen, leren en ontmoeten (Vereniging Openbare Bibliotheken 19 september 2023)

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.