aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Corona

Op deze webpagina houden we een overzicht bij van informatie over de gevolgen van de corona-crisis voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed met een functie voor buurten en wijken. Corona Maatschappelijk Vastgoed

Samenleving onder druk

Door de corona worden mensen geacht thuis te blijven en waren veel maatschappelijke voorzieningen gesloten. Veel mensen hebben digitaal contact, les en/of zorg, maar er wordt gevreesd dat mensen die het toch al moeilijk hebben, het nog moeilijker gaan krijgen en maatschappelijke voorzieningen (zowel de professionele als de vele vrijwilligersorganisaties) omvallen.

 

Het SCP heeft op 17 juli 2020 het rapport Maatschappelijke gevolgen van corona gepubliceerd.

Regels

Via persconferenties worden we op de hoogte gehouden van de maatregelen. Regels worden vastgelegd in (steeds aangepaste) regionale noodverordeningen. Zie het voorbeeld van Veiligheidsregio Utrecht

Algemene compensatiemogelijkheden en noodhulp

De Rijksoverheid heeft een overzichtelijke pagina waarop de diverse financiële regelingen staan vermeld voor (zelfstandig) ondernemers.

 

Daarnaast zijn er diverse fondsen, waaronder:

  • het fonds kleinecoronahulp (voor initiatieven op het gebied van eenzaamheid, dak en thuislozen en voedsel)
  • een kansfonds voor acute noodhulp (leefgeld, opvang en voedsel) voor dak en thuislozen, ongedocumenteerde en mensen in grote armoede.

Op 28 mei 2020 werd bekendgemaakt dat gemeenten, provincies en waterschappen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen eurokrijgen  voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Daarnaast werd op 31 augustus 2020 bekend gemaakt, dat zij een tweede steunpakket van 777 miljoen euro krijgen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona.

Hiermee komt de totale verleende steun op ruim € 1,5 miljard voor 2020.

Een werkgroep heeft overzicht van kostenposten en gederfde inkomsten opgesteld.  

Scholen

Scholen zijn weer open. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, met de leraar moet dit wel zo veel mogelijk gebeuren. 

Er is een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in het leven geroepen, bestaande uit Techniek Nederland (voorzitter), GGD, PO-raad, VO-raad en VNG. Ook is er een informatieteam via weeropschool.nl. De ambitie is om voor 1 oktober 2020 per school meer duidelijkheid te hebben over de kwaliteit van de ventilatie in scholen plus een actieplan om dit op niveau te krijgen.   

 

Scholen worden gefinancierd vanuit het Rijk (op basis van de 1 oktobertelling) en worden daardoor niet in hun voortbestaan bedreigd.

Kinderopvang

Vanaf 11 mei mogen kinderen weer naar de dagopvang, gastouderopvang en BSO. Kinderen die gebruik makenn van de BSO mogen daarvan gebruik maken op dagen dat zij naar school gaan. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage van ouders vergoeden zolang het maatregelen pakket duurt (geen reden om op te zeggen), dit gebeurt op basis van gegevens van de Belastingdienst. Daarmee is de financiële basis van kinderopvangbedrijven (personeel en huur) gegarandeerd. De regeling voor noodopvang voor kinderen van ouder met cruciale beroepen blijft ongewijzigd. Gemeenten hebben hierin een coördinerende en ondersteunende rol. Meer informatie:

Sportaccommodaties

Pubers in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hoeven vanaf 1 juni bij het sporten geen 1,5 meter afstand meer in acht te nemen. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen in de sportsector die het kabinet heeft presenteerd. Kinderen onder de twaalf jaar mochten al buiten teamsport uitoefenen, zonder 1,5 meter afstand te houden. Ook buiten sporten zonder contact en 1,5 meter afstand mag vanaf 11 mei 2020, maar zonder douchen en officiële wedstrijden. Diverse organisaties hebben hun acitivteiten verplaatst van binnensport naar buitensport. Om dit in goed banen te leiden zijn er lokale protocollen. In de lokale protocollen wordt buitensport (en beweging) vaak breed opgevat; ook buitenspeelplaatsen, klimbossen, midgetgolf en scouting. Buitensportaccommodaties zijn vaak wel afgesloten. Vanaf 1 juli 2020 kunnen sportscholen mogelijk weer open en sportwedstrijden mogen per 1 september onder voorwaarden hervat. Er zijn hiervoor nog geen protocollen bekend.

 

Sportorganisaties kunnen gebruikmaken van de algemene steun- en compensatiemogelijkheden. Daarnaast is er begin mei 2020 € 110 miljoen extra beschikbaar gesteld ter ondersteuning van sportverenigingen, waarvan € 90 miljoen voor huur en € 20 miljoen voor organisaties met een eigen accommodatie met een max van € 2.500,-). De Stichting Waarborgfonds Sport schatte de schade voor de breedtesport in april op € 300 miljoen. NOC*NSF deed een oproep aan gemeenten en het kabinet voor een noodfonds van € 950 miljoen voor de hele sportsector tot en met de zomer. Meer informatie:

Dorps- en wijkaccommodaties

Op 31 augustus maakte het kabinet bekend dat er € 17 miljoen steun komt voor buurt- en dorpshuizen. Na een eerdere succesvolle lobby van de LVKK en het LSA voor compensatie via de – inmiddels gesloten -TOGS-regeling komt er nu ook compensatie via het gemeentefonds. De Rijksoverheid heeft met gemeenten afspraken gemaakt over een groot aantal gemeentelijke taken die door de corona duurder zijn geworden of waarbij inkomsten zijn weggevallen. Dat maakte het kabinet op 31 augustus bekend. Het kabinet stelt dit bedrag beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen.

Vrijwel alle dorps- en buurthuizen zijn of waren gesloten. Zij kunnen, net als café's en culturele instellingen, vanaf 1 juni 2020 op afspraak of voor vaste groepen open, met maximaal 30 personen zonder klachten en op 1,5 meter afstand ook op terras.

Uit onderzoek van MAEX onder 244 maatschappelijke initiatieven, blijkt dat 68 % inkomensverlies heeft en 48% dat ze initiatieven niet kunnen uitvoeren maar wel doorlopende kosten hebben.

Voor professionals op de loonlijst van maatschappelijke dienstverleners en zzp-ers is er een financiële regeling beschikbaar. Voor gemeenschapshuizen en vrijwillige wijkbesturen die bijvoorbeeld een pand van de gemeente huren, was er geen landelijke regeling omdat buurthuizen uiteenlopende SBI-codes hebben. Buurthuizen die als café bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven komen in aanmerking voor compensatie. Dat gold niet voor buurthuizen die zijn ingeschreven als gemeenschapshuis, lokaal welzijnswerk, beheer van onroerend goed (buurthuis in zelfbeheer) of religieuze organisaties (verenigingsgebouw met kerkelijke achtergrond). Het samenwerkingsverband plattelandsgemeenten P10 heeft op 23 april 2020 een brandbrief gestuurd aan minister Wiebes (EZK) om steun te vragen voor hun gemeenschapshuizen. 

Culturele instellingen

Bibliotheken zijn vanaf 11 mei 2020 weer open. Musea en theaters kunnen vanaf 1 juni 2020 open (wel vooraf kaartje reserveren) voor maximaal 30 personen zonder klachten. Vanaf 1 juli wordt dit opgeschaald naar 100 personen. Diverse organisaties willen hun activiteiten verplaatsen naar buiten (zie sport). 

 

Voor professionals op de loonlijst van maatschappelijke dienstverleners en zzp-ers is er een algemene financiële regeling. De compensatieregeling geldt voor veel culturele instellingen en in tweede instantie ook voor bibliotheken. De 26 Nederlandse musea in rijksgebouwen hoeven 3 maanden geen huur te betalen en subsidies voor Q3 kunnen al in Q2 worden overgemaakt. De schade voor culturele organisaties kan enorm oplopen (inschatting voor cultureel centrum tussen de € 5 en € 8 ton). De culturele sector krijgt € 300 miljoen extra van het kabinet. Dat heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven op 15 april 2020 laten weten. Deze steun is er voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector en komt bovenop de eerder genomen maatregelen. Meer informatie:

Zorg, inclusies dag- en nachtopvang

Diverse dag- en nachtopvang accommodaties zijn gesloten. Andere locaties zijn juist opgeschaald naar een 24-uursopvang, waarbij goed gelet wordt op de groepsgrootte. Ook zijn tijdelijk extra opvanglocaties ingericht voor 24-uurs opvang, bijvoorbeeld in sportaccommodaties. Per opvanglocatie wordt er bekeken wat de beste wijze is om mensen om te kunnen vangen.

De huurkosten en andere vaste lasten lopen door, ook bij sluiting. Gezondheids- en verslavingzorg met overnachting komt voor de schadevergoeding in aanmerking. Andere opvang niet. Voorzieningen voor dagbesteding sluiten massaal hun deuren. Daardoor missen 70 tot 100.000 mensen structuur, contacten en bezigheden en worden mantelzorgers extra belast. Meer informatie:

Voedselbanken

Er zijn in Nederland 170 voedselbanken. De activiteiten worden voortgezet zolang de gezondheid van de medewerkers en vrijwilligers niet in gevaar komt. Veel vrijwilligers zijn ouderen die tot de risicogroep behoren. De aanvoer van voedsel wordt minder. Daardoor zijn enkele voedselbanken tijdelijk gesloten. Maar er zijn ook veel nieuwe vrijwilligers en hulp van buiten. De landelijke vereniging voor voedselbanken verwacht extra klanten te krijgen in deze periode, aangezien veel mensen nu zonder inkomen zitten, waaronder zzp-ers. Meer informatie:

Speeltuinen/bossen, kinderboerderijen en scouting

Speeltuinen, speelbossen, kinderboerderijen en scouting kunnen hun hek openen en buiten activiteiten organiseren als ze door de gemeente en veiligheidsregio onder buitensport zijn geschaard. Ook speeltuinen die (de mogelijkheid tot) kinderopvang bieden kunnen open zijn. De deuren van hun gebouwen kunnen vanaf 1 juni 2020 open voor maximaal 30 personen (wel reserveren) op 1,5 meter afstand, ook op terras.

In mei hebben Kinderboerderijenactief.nl en de Vereniging Stad- en kinderboerderijen een protocol opgesteld. Advies aankinderboerderijen is om hun plan te bespreken met hun eigen gemeente, zodat er lokaal contact is en er ook voor de start een beeld is van de aanpak en situatie. Vanaf 1 september kunnen er mogelijk weer evenementen worden gehouden.

Op 31 augustus werd bekend gemaakt dat naar lokale voorzieningen zoals speeltuinen en scouting € 7 miljoen wordt vrijgemaakt in een aanvullend pakket.

Zo'n 94% van de beheerde speeltuinen en kinderboerderijen lopen hierdoor inkomsten mis, meldt het NUSO april 2020,

Kerken

Kerken zenden hun diensten online uit en verlenen veel hulp (betaald en onbetaald) aan mensen binnen en buiten hun gemeenschap. Het zijn private instellingen en hebben als gevolg van de coronacrisis minder inkomsten uit collectes (voor goede doelen), verhuur en giften. Ze komen niet in aanmerking voor de algemene noodmaatregelen. Meer informatie:

Gebouwbeheer

Nu de panden veel minder gebruikt worden vraagt dit ook aanpassingen in het beheer van de gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten of veranderen van de instellingen van klimaatinstallaties (maximaal ventileren met buitenlucht), het doorspoelen van leidingen in verband met het risico op legionella of extra leegstandsbeheer en extra toezicht op leegstaande panden en bouwplaatsen.   

Bouw- en installatiebranche

De bouw werkt zoveel mogelijk door. Er wordt gewerkt volgens speciale protocollen, waaronder het "Protocol samen veilig doorwerken". Diverse gemeenten en andere gebouweigenaren in de publike sector proberen het onderhoud en de verduurzaming van de gebouwen naar voren te halen. Op 22 april 2020 heeft het Bouwstenen-platform samen met diverse andere organisaties aan de opdrachtgevers en opdrachtnemerskant in de bouw de verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland' ondertekend. Met een beejtje extra financiering kunnen ook nu stappen in de verduurzaming worden gezet.

 

Bouw- en installatiebedrijven kunnen bij omzetdaling van meer dan 20% gebruik maken van de financiële regeling van het rijk. Meer informatie:

Overige informatie

  • Veel gestelde vragen over corona in het sociaal domein (VNG).
  • Regels voor besluitvorming via digitale weg door besturen gemeenten, provincies, waterschappen en andere openbare lichamen.

corona

Reacties

Tijdens de conference call van het Bouwstenen-netwerk ‘Vastgoedmanagement’ vorige week woensdag zijn problemen met betrekking tot huurbetaling van gebruikers ook even ter sprake geweest. Door aan aantal van jullie werd gemeld dat het bestuur in dat soort gevallen de gebruikers doorverwijst naar het ondernemersloket van de Rijksoverheid. En dat er (voorlopig?) wel ingegaan wordt op uitstel van de betaling, maar niet op afstel. Bij ons in de gemeente speelt dit nu ook. Er is een gebruiker/exploitant van een welzijnsaccommotatie die een wethouder vraagt om kwijtschelding van de huur. De exploitant is tevens uitbater van een café (geen eigendom van de gemeente). Het café en de welzijnsaccommodatie zijn (volgens de exploitant) beide in één VOF ondergebracht. Hierdoor krijgt hij van het Rijk voor slechts één onderneming compensatie. Heeft er iemand van jullie al ervaring met een dergelijk vraagstuk? Of wat is de algemene lijn die bij jullie in de gemeente wordt toegepast?

In 's-Hertogenbosch wordt gekozen om meteen mee te werken aan uitstel. Huurkwijtschelding is nu niet aan de orde. Er zijn Rijksmaatregelen, deze kunnen nog aangepast of gewijzigd worden (zie recente uitbreiding TOGS) en de duur en impact van maatregelen is nu onduidelijk. Dus nu niet kiezen voor adhoc beslissingen maar later de impact beoordelen en bekijken wat eventuele passende maatregelen zijn. Het lijkt mij goed om in Bouwstenen verband hierover contact te houden. Indien gedeeltelijke kwijtschelding aan de orde zou zijn; hoe pak je zoiets aan? Op basis van welke criteria? Of juist simpel houden? Onderwerp om een keer te bespreken.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners