aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Accountmanagement

3. Accountmanagement

Accountmanagement betreft alle activiteiten die gericht zijn op het voldoen aan de klant/gebruikersvraag, het optimaal benutten van de objecten in de portefeuille, het vasthouden en verwerven van nieuwe huurders, het verlengen van de levensduur van objecten, het afsluiten van overeenkomsten/huurcontracten, financiën per object, et cetera. Vragen die hierbij aan de orde zijn, zijn:

3.1 Accountmanagement

Keurmerk Ter discussieBinnen de gemeentelijke organisatie is minimaal één persoon aanspreekbaar op het accountmanagement.

 

De accountmanager;

3.2 Recht van opstal

Keurmerk ChefproofEen recht van opstal wordt gevestigd als op gemeentelijke grond een opstal staat/komt die geen eigendom van de gemeente is. Indien een recht van opstal wordt gevestigd, gelden de volgende voorwaarden:

3.3 Contractbeheer

Keurmerk ChefproofAfspraken met de huurder/exploitant c.q. gebruiker worden vastgelegd in een standaard huurovereenkomst (gebaseerd op de standaards van de ROZ), een dienstverleningsovereenkomst, danwel een bruikleenovereenkomst. Daarbij gelden in principe de volgende uitgangspunten:

 

3.4 Huurprijs (methodieken)

Keurmerk ChefproofVoor de verhuur van ruimte wordt in principe uitgegaan van kostprijsdekkende huur, tenzij de huurder geen beleidsondersteunende activiteiten ontplooit. In dit laatste geval en bij ondernemingen wordt een marktconforme huur gehanteerd.

 

3.5 BTW-regimes

Keurmerk ChefproofVoortvloeiend uit de wet geldt dat afhankelijk van het wel of niet plaatsvinden van belaste activiteiten in het gebouw, de huurprijs wel of niet met BTW is belast. Hoofdregel is dat de verhuurder de BTW niet kan verrekenen en de huurprijs niet wordt belast.

 

3.6 Bankgarantie en waarborgsom

 

Keurmerk ChefproofEen bankgarantie heeft de hoogte van drie maanden huur en wordt alleen aan commerciële partijen gevraagd indien de huursom (of de totale huursom van diverse locaties tezamen die gehuurd wordt door één partij) groter of gelijk is aan € 50.000,- per jaar.

 

3.7 Aanpassen, uitbreiden en verduurzamen

Keurmerk ChefproofBij een wens van de eigenaar of huurder tot aanpassing, uitbreiding of verduurzaming van een gebouw wordt in eerste aanleg een quick scan uitgevoerd naar de technische haalbaarheid en de (financiële) consequenties voor de waarde van het gebouw voor de eigenaar en huurder.

3.8 Activeren, afschrijven en afwaarderen

Keurmerk ChefproofActiveren, afschrijven en waarderen geschiedt conform de artikelen en bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 59 tot en met artikel 65, en de door de gemeente vastgestelde afschrijvingstermijnen.

 

Abonneren op Accountmanagement

Snel naar

Partner worden?

Corona