LinkedInYouTubeTwitter

2.1 Portefeuillemanagement

 

Keurmerk ChefproofBinnen de gemeentelijke organisatie is iemand aanspreekbaar op de portefeuillesturing/het portefeuillemanagement.

 

De portefeuillemanager zorgt voor uitvoering van de volgende taken:

  • vertalen van ontwikkelingen in de (lokale) vastgoedmarkt naar het gemeentelijk vastgoedbeleid;
  • verkrijgen van inzicht in de wensen vanuit beleid, programma’s en bij (potentiële) huurders;
  • analyseren van de vraagzijde op basis van bijvoorbeeld de gebiedsagenda en wijkprogramma’s;
  • opstellen van de criteria waarop de portefeuille wordt beoordeeld (portefeuillebeleid, KPI’s);
  • in beeld brengen van vraag en aanbod, signaleren van knelpunten en het benoemen van oplossingsrichtingen (optimaliseren van de portefeuille);
  • inhoudelijke sturing aan verhuur- en verkooptrajecten;
  • opstellen van adviezen voor het Bestuur over de strategie van en eventuele aanpassingen in het beleid;
  • adequate informatie over (nut en noodzaak, kosten en prestaties van) het vastgoed.

 

Toelichting
Afhankelijk van de grootte van de vastgoedportefeuille en de inrichting van de vastgoedorganisatie kan het portefeuillemanagement bij het hoofd vastgoed, de teammanager vastgoed of de coördinator vastgoed worden belegd en kunnen één of meer portefeuillemanagers worden benoemd voor specifieke gebieden of deelportefeuilles (bijvoorbeeld sport). Belangrijk is dat er iemand of een groep medewerkers aanspreekbaar is op de totale portefeuille.

 

Bron
Redactieteam (oktober 2016)

 

Begrippen
Vastgoedportefeuille