LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

De resultaten van de activiteiten tot nog toe zijn te vinden op de site en in de publicaties In Control. Onderstaand een overzicht van activiteiten die tot deze publicaties hebben geleid.

2021 Monitoren

Tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar ging het vooral over het belang van informatiemanagement bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Welke informatie heb je nodig om de vastgoedportefeuille goed in kaart te brengen en hoe kun je de toekomstige vraag (huisvestingsbehoefte) analyseren en welke informatie je dan nodig hebt om daarop te sturen?

De volgende bijeenkomst ging specifiek over het sturen en monitoren op basis van feitelijk energieverbruik: wat monitoren, hoe monitoren, wat vraagt het van je organisatie, hoe doen anderen het en welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak te verwachten.

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag van 9 december hebben we de 7e editie van In Control uitgereikt.

 

2020 Verduurzamen

In 2020 lag de focus op het belang van data bij de verduurzamingsopgave in het maatschappelijk vastgoed. De jaarlijkse publicatie hebben we opgehangen aan het stappenplan voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed uit de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Vastgoed. Bij alle stappen voor de verduurzaming is goede en betrouwbare informatie van cruciaal belang. Daarom hebben we tijdens 2 bijeenkomsten veel aandacht besteed aan 'de basis op orde', handige informatie voor de verduurzaming (zoals dashboards). Tevens hebben we input gekregen vanuit onze partners en uit het jaarlijkse, landelijke onderzoek naar maatschappelijk vastgoed.

 

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag (voor het eerst een online event) in december is het eerste exemplaar van de publicatie In Control 2020 uitgereikt aan Renée Heeren, Directeur Geo- en Vastgedinformatie en Advies bij het Kadaster.

2019 Handige informatie

In 2019 lag de focus vooral op:

  • beschikbaarheid van data (als basis voor goede beslissingen, bijvoorbeeld over het energiegebruik en het gebruik van accommodaties);
  • transparantie van data (openbaarheid van gegevens als basis voor een goed gesprek);
  • bruikbaarheid van data (eenvoudige en gebruiksvriendelijke dashboards).

Ten behoeve van het ontwikkelwerk en de publicatie, zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd (zowel in netwerkverband als netwerk-overstijgend), hebben we veel input vanuit onze partners gekregen en hebben we informatie gekregen uit ons onderzoek naar maatschappelijk vastgoed onder scholen en gemeenten. Tijdens de Jaarbijeenkomst op 28 november in Hilversum is het eerste exemplaar van de publicatie uitgereikt en tijdens de sessie bleek wel dat er nog voldoende mogelijkheden zijn voor een vervolg in 2020.

2018 Focus op duurzaam en slim

Het onderzoek naar de systemen en de gebruikerservaringen is gecontinueerd. En tijdens 2 bijeenkomsten in juli en september is verder inhoud gegeven aan de publicatie In Control 2019 met als thema Duurzaam en slim. In 2018 is een onderzoek onder gemeenten gedaan naar vastgoedmanagement en daarbij is tevens gevraagd naar de informatiebehoefte en de in gebruik zijnde informatiesystemen. Tijdens de Jaarbijeenkomst in december in Rotterdam zijn de resultaten van In Control gedeeld, de Awards uitgereikt en het eerste exemplaar van de publicatie overhandigd.

2017 Meer focus op mensen

In 2017 is de focus meer gericht op het informatiemanagement voor vastgoed- en facilitiemanagers.

Het onderzoek naar systemen en gebruikerservaring is herhaald.

Ook zijn vier regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij via een quick-scan de stand van het land bij 50 gemeenten en scholen in kaart is gebracht (beter beeld van de ontwikkelfase).

En diverse andere bijeenkomsten, waaronder:

  • Chefs vastgoed over vastgoedinformatie ikv verantwoording en wettelijke vereisten (o.a. indeling in categorieën)
  • Informatiemanagement (voor consultants en systeemleveranciers)
  • Informatie op orde (bijeenkomst met het werkveld, met de eerste resultaten van het ontwikkelwerk)
  • Informatiemanagement naar een hoger plan (resultaten van de verdieping)

In het kader van het project Rollen hebben we ook een beter beeld gekregen van de informatiemanager. 

2016 Naar een gemeenschappelijke taal 

In 2016 is veel effort gestoken in het updaten van de reeds beschikbare informatie over informatiesystemen en het ophalen van nog meer gebruikerservaringen. Er zijn 3 thema bijeenkomsten geweest rond onderhoud, risicomanagement & informatie én Bouw Informatie Modellen (BIM):

  • In Control met onderhoud over hoe de werkprocessen rondom onderhoud mbt managementsystemen efficienter en effectiever gemaakt kunnen maken.
  • In Control met risicomanagement
  • In Control met BIM over alle praktische aspecten rondom (ge)Bouw Informatie Management

 

Dit alles heeft geresulteerd in de publicatie In Control! editie 2016.

2015 Bijeenkomsten met gebruikers

In 2015 zijn de informatiesystemen systematischer in beeld gebracht, gebruikerservaringen geïnventariseerd en zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd met o.a. 'chefs vastgoed' van gemeenten, het onderwijs, leveranciers en de zorg.

 

Van het geheel is de publicatie In Control! samengesteld. De informatie van de afzonderlijke systemen is te vinden op de website van Bouwstenen.

2014 Systemen op een rijtje

In 2014 heeft Bouwstenen een globale inventarisatie gemaakt van informatiesystemen die gebruikt worden in de sector van het maatschappelijk vastgoed. Geen netwerkactiviteit wel heel informatief.