LinkedInYouTubeTwitter

Publicaties

Op de Maatschappelijk Vastgoeddag brengen wij altijd een aantal publicaties uit, met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelwerk. Ook dit jaar hebben veel partners daar een bijdrage aan geleverd, waarvoor dank.

Deelnemers aan de dag krijgen de publicaties van 2020 op 3 december digitaal toegestuurd. 

 

Publicaties 2020

InControl 2020 - Under Construction 

In Control 2020 (6e editie)

Een jaarlijkse uitgave met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector. Met dit jaar focus op de informatie voor energie- en klimaatbeleid. 

Schoolfacilities Under Construction 

Special Schoolfacilities

Special rond huisvesting en toekomstgericht onderwijs. Veel artikelen met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelwerk, waaronder een vergelijkend onderzoek naar recente Integrale Huisvestings Plannen (IHP's), de juridische vormgeveing van Integrale Kindcentra (IKC's) en Multifunctionele accommodaties (MFA's) en tools en houvast voor de verduurzaming van de maatschappelijk vastgoedportefeuille, waaronder scholen. 

Under Construction Hoe word ik een impact investor 

Vastgoedinvesteringen met IMPACT

Over de praktijk, benaderingen en bronnen om de (verwachte) impact van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in beeld te brengen en mede op basis hiervan beleidsbeslissingen te nemen. Deze publicatie is het resultaat van nieuw ontwikkelwerk.

   

Publicaties 2019

Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

Op 1 mei 2019 hebben we vanuit het werkveld een bijdrage aan de diverse (sectorale) routekaarten geleverd.Deze is digitaal beschikbaar.Tijdens de jaarbijeenkomst krijgt u een update met de nieuwste voorstellen vanuit het werkveld. 

 

 

 

Jubileumuitgave 2019: 5 jaar In Control

De jaarlijkse uitgave over het managen van data voor vastgoedsturing en vastgoedbeheer, inclusief een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Dit jaar met extra focus op handige informatie.

 

 

 

Special Schoolfacilities; Duurzaam in alles

Special over verduurzamen. Met o.a. een interview met Stijn Warmenhoven (klimaatactivist) en een artikel over het openbaar maken van het energiegebruik door RU Nijmegen.

 

 

 

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk

 In deze publicatie doen we verslag van onze zoektocht naar voorbeelden en houvast voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed via het onderhoud. Het resultaat van nieuw ontwikkelwerk. 

 

 

 

Resultaten landelijke enquête

Met cijfers over de ervaring met de informatieplicht wet Milieubeheer, beleid en uitvoering energie- en klimaatbeleid en stand uitvoering vastgoedmanagement bij gemeenten en scholen.   

Publicaties 2018

 

In Control 2018

De jaarlijkse uitgave over het managen van data voor vastgoedsturing en vastgoedbeheer, inclusief een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Dit jaar met extra focus op Duurzaam en slim gebouwbeheer. Zie hier alvast een sneak preview.

 

 

Schoolfacilities

Special over verduurzamen. Met o.a. een interview met Rembrandt Sutorius (directeur Artis), een artikel over duurzaamheid bij Avans Hogeschool en praktijkervaringen met warmte & koude-opslag, infrarood panelen en zonne-energie. Zie hier de inhoudsopgave.

 

 

Het scholenkwartet

Het scholenkwartet is speciaal ontwikkeld voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het is gebaseerd op de gedachte dat niet iedere school hetzelfde is en er dus ook niet hetzelfde uit hoeft te zien. Doel van het kwartet is het gesprek over de school in de toekomst te faciliteren.

 

 

Recepten hergebruik

Recepten voor hergebruik

Bouwstenen werkt samen met partners, het H-team, Platform 31 en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie aan de ontwikkeling van bruikbare recepten voor hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Het accent ligt daarbij op de transformatie naar wonen. Er worden vijf recepten onderscheiden: cash cow, participatie-impuls, cultuurdrager, accommodator en placemaker.

 

 

 

Resultaten landelijk onderzoek gemeentelijk vastgoedmanagement

Onderzoek, samen met de VNG, onder gemeenten naar de gemeentelijke portefeuille, de verduurzaming, personele en financiële zaken. De resultaten van dit onderzoek worden (geanonimiseerd) gepresenteerd in dit rapport. Digitale versie.

Publicaties 2017

 

In Control 2017

Deze jaarlijkse uitgave gaat over informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers; ofwel het hart van de vastgoedorganisatie. Wat is het, welke gegevens heb je voor welke taakvelden nodig, wie is ervan en wat kan die persoon? Ook bevat deze uitgave weer een overzicht van systemen die in de markt te koop zijn, incl. gebruikerservaringen. Preview In Control 2017.

 
       
De Vastgoedorganisatie - in wording

Rollen in het vastgoedmanagement

Voortbouwend op de Spelregels voor Vastgoedmanagement, wordt hard gewerkt aan een publicatie over de vastgoedorganisatie. Welke taken en rollen zijn te onderscheiden, hoeveel formatie heb je nodig om het werk goed te kunnen doen (al dan niet uitbesteed) en wie zijn de toppers in het vak? Zie hier vast een preview.

 
     
 

Reisroute - naar een gemeentelijk portefeuilleplan

Voor een goede sturing op het gemeentelijk vastgoed is een portefeuilleplan onontbeerlijk. Maar hoe kom je tot een goed portefeuilleplan? Wie moet je daarbij betrekken, wat staat er in en welke relatie is er met andere vastgoeddocumenten? Deze publicatie van het Bouwstenen-netwerk Vastgoedsturing biedt een route naar een portefeuilleplan.

 
       
Voorbeeld van een uitgave van Schoolfacilities  

Schoolfacilities

In 2017 draait Bouwstenen samen met de PO-Raad een ontwikkelgroep voor medewerkers onderwijshuisvesting over de nieuwe generatie IHP's. Hierop voortbordurend brengen wij een Schoolfacilities Special uit over onderwijshuisvesting.

 

 

 

Publicaties 2016

In Control 2016  

In Control 2016

De jaarlijkse uitgave met een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management, achtergronden en trends. Dit jaar met extra focus op gebruikservaring, risicomanagement en BIM.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

 
       
Spelregels voor vastgoedmanagement  

Spelregels

Op initiatief van Chefs Vastgoed werken we sinds 2015 actief aan de ontwikkeling van ‘Spelregels Vastgoedmanagement’, die als leidraad en referentie kunnen dienen bij de uitvoering van het vastgoedmanagement. U krijgt ze netjes op een rijtje en voorzien van een sausje mee naar huis.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

 
       
Taxatiewijzer  

Taxatiewijzer

Wanneer vraag je welke taxatie en wat is dan precies de vraag? En welke taxateur moet je hebben? Over deze vragen heeft het Bouwstenen-netwerk Financiële Experts zich in 2016 gebogen. In de korte handreiking 'Taxatiewijzer' zijn de bevindingen rond de belangrijkste thema’s bij het uitbesteden van taxaties van gemeentelijk vastgoed vermeld.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

 
       
Schoolfacilities - Dubbel gebruik  

Special rond meervoudig ruimtegebruik

In 2016 is in Bouwstenenverband onderzoek gedaan naar meervoudig ruimtegebruik. Wat hebben 10 jaar multifunctionele accommodaties ons gebracht? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke organisatiemodellen werken goed? U vindt deze informatie straks ook in de special van Schoolfacilities.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

 

 

 

Publicaties 2015

Maatschappelijk Vastgoed van Waarde - cover  

Maatschappelijk Vastgoed van Waarde

Bij waarde denken we al snel aan economische waarde of aan iets wat je kunt uitrekenen, maar dat is lang niet altijd mogelijk, vooral niet als het gaat om de maatschappelijke waarde van het vastgoed. Deze publicatie bevat een veelkleurige verkenning van uiteenlopende waardebegrippen. Met bijdragen van o.a. Frank Kalshoven en diverse mensen uit het Bouwstenen-platform; ieder met zijn of haar eigen kijk op waarde.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

     
In Control - cover  

In Control!

Deze publicatie gaat over professioneel vastgoedmanagement bij gemeenten, onderwijs en zorg. Dat kan niet zonder adequate managementinformatie. In deze publicatie wordt een beeld gegeven van de praktijk en de beschikbare informatiesystemen; de behoeften, de technische en functionele mogelijkheden en de ervaring hiermee. Ook wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen op dit gebied, de openbaarheid en uitwisseling van gegevens en op big data.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

     
Wat kost dat? Menukaart kostprijsdekkende huur
 

Wat kost dat?

Deze publicatie bevat een menukaart voor de methodiek van de kostprijsdekkende huur. Deze menukaart is opgesteld door de financiële experts die binnen Bouwstenen actief zijn en een update van de publicatie die in 2008 door de Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed is uitgebracht. Het onderwerp is hot in verband met de Wet Markt en Overheid en de VPB die eraan zit te komen. Maar ook in verband met het verduurzamen van het vastgoed.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden

 

 

Publicaties 2014

Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij - Boutellier

Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij

Lokale bestuurders opereren in een complexe en vaak onvoorspelbare netwerkmaatschappij. Hans Boutellier schetst in zijn nieuwste boek, dat 4 december 2014 uit komt, een nieuwe inspirerende bestuursstijl om om te gaan met deze improvisatiemaatschappij.

Tijdens de dag zelf zal hij een vertaling maken van de netwerkmaatschappij naar voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport, cultuur en ontmoeten. Wat betekenen de veranderingen voor voorzieningen en vastgoed.

   
 Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage

Maatschappelijk vastgoed in de etalage

Het wegwerken van de overmaat aan maatschappelijk vastgoed (punt 2 uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed) is een van de grootste uitdagingen voor de overheid de komende jaren. Deze publicatie laat zien dat leegstand niet alleen een bedreiging is, maar ook kansen voor herbestemming biedt en geeft handvaten en best practices. Het geeft een kijkje voor en achter de etalage. En over de inrichting van de etalage zelf. Een echte Bouwstenen-product; agenderend, inspirerend, verbindend en met cijfers en houvast. Samen tot stand gebracht.  

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

   
Het cement tussen wonen en zorg

Het cement tussen wonen en zorg

Vertaling van de ontwikkelingen rond wonen en zorg naar de ruimtelijke agenda  voor voorzieningen en vastgoed. Voeding voor de lokale en regionale tafels met bestuurders van gemeenten, bewoners- en zorgorganisaties, bedrijven, corporaties, ruimtelijke inrichters, enz.

En voor het gesprek op 4 december 2014 met gemeenten, corporaties en zorgorganisaties en Marnix Norder, van het aanjaagteam.

Publicatie in samenwerking met de VNG.

Digitale versie: om te downloaden

   
 Leren, werken, ondernemen

Leren, werken ondernemen; 3D Businessmodellen voor MFA’s

​De drie grote decentralisaties komen eraan. Binnen Bouwstenen is nagedacht of het maatschappelijk vastgoed, en dan met name de multifunctionele accommodatie, een bijdrage kan leveren aan die decentralisaties. Niet als deel van het probleem, maar als weg naar de oplossing. Op basis van een aantal praktijksituaties zijn vijf concrete businessmodellen samengesteld. Daarvoor is de zogenaamde Canvasmethodiek gebruikt. Canvas toont alle ondernemingsfacetten in één overzichtelijk schema.

Digitale versie: om te downloaden

   
 Schoolfacilities, special rond Najaarsbijeenkomst

Speciale editie Schoolfacilities

In een speciale uitgave van Schoolfacilities komen onderwerpen aan de orde die ook tijdens de bijeenkomst worden besproken. Met artikelen over de realisatie en financiering van kindvoorzieningen, het verduurzamen van scholen, tips voor het kiezen van vastgoedmanagement-informatiesystemen, het onderhoud van scholen en over professioneel opdrachtgeverschap.               

 

 

Publicaties 2013

Boekje Reisgids

Reisgids maatschappelijke voorzieningen; Over mogelijkheden en keuzes

De update van het Spoorboekje Maatschappelijke Voorzieningen (VNG, 2008), gemaakt door de werkgroep Voorzieningenplanning in samenwerking met het Landelijk Netwerk Bevolkingsdaling en diverse Bouwstenen-netwerken.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

   
kiezen en delen

Kiezen én delen; Huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs

Met nieuwe concepten inclusief vlekkenplannen, gemaakt door de werkgroep Kinderopvang en No label architecten, onder redactie van Ed Hoekstra en Yvette Vervoort.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

   
Boekomslag

Van kosten- naar waardesturing; Investeren in maatschappelijk vastgoed

Een uitgave over investeringen en exploitatie van meervoudig te gebruiken ruimte en de opbrengst daarvan, opgesteld door de werkgroep Referentiemodellen o.l.v. Marc van Leent.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

   
regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Een publicatie op basis van onderzoek en gesprekken, opgesteld door de werkgroep.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.