LinkedInYouTubeTwitter

Actief burgerschap

Bij actief burgerschap organiseren burgers zelf initiatieven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving. Actief burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en de institutionele omgeving. Het vereist van burgers dat zij competenties ontwikkelen om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen. Anderzijds vereist het van instituties dat zij burgers tot actief burgerschap uitnodigen, ondersteunen en toerusten. 

 

Actief burgerschap overlapt deels met 'derde generatie burgerparticipatie'. Eerste generatie burgerparticipatie is de klassieke vorm van inspraak, die plaats vindt na de planvorming. De tweede generatie verwijst naar interactieve vormen van beleidsvorming, waarbij burgers al tijdens het ontwikkelen van plannen worden betrokken. In deze twee generaties heeft de overheid de leiding in handen. Bij de derde generatie burgerparticipatie is het de burger die het initiatief in handen heeft. De overheid is slechts betrokken als 'facilitator'. Er wordt dan ook wel gesproken van 'overheidsparticipatie'. 

 

Actief burgerschap, een overzicht van interventies (bron: Movisie, 2011).

Website actief burgerschap van Evelien Tonkens.