LinkedInYouTubeTwitter

Vastgoedbeleid

 

Kader- en beleidsnota's op het gebied van vastgoed van diverse gemeenten

 • Rotterdam: Kadernota vastgoed, september 2023 
 • Medemblik: Nota vastgoedbeleid, mei 2023. Deze nota bevat heldere kaders en uitgangspunten voor o.a. omvang van de portefeuille, scheiding van geldstromen, onderhoud en verduurzaming. 
 • Zoetermeer: Beleidskader uitgifte vastgoed, januari 2023. Beleidskader voor de selectie van partijen bij uitgifte van gronden en gebouwen. Uit de beleidsregels blijkt hoe de gemeente in de praktijk invulling zal geven aan het bieden van gelijke kansen bij de uitgifte van vastgoed.
 • Maastricht: Kadernota grond- en vastgoedbeleid 2022.
 • Amstelveen: nota Gemeentelijk Vastgoed, december 2022. In de nota worden up to date beleidskaders beschreven voor de verhuur, aan- en verkoop en beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille. In bijlage 1 staan uitvoeringskaders en in bijlage 2 het door de gemeenteraad geactualiseerde overzicht van gemeentelijk vastgoed dat onder het algemeen belang valt. 
 • Deventer: Kadernota Maatschappelijk vastgoed, oktober 2022.
 • De Fryske Marren: Nota Levenscyclus beheer Gemeentelijk vastgoed, oktober 2022
 • Aalsmeer: nota Gemeentelijk Vastgoed, september 2022. In de nota worden de uitgangspunten vastgelegd voor investeren en beheren van het eigen vastgoed. Handig om erbij te hebben: de bijlage met de uitvoeringskaders en een bijlage met geactualiseerde overzicht van gemeentelijk vastgoed dat onder het algemeen belang valt.
 • Enschede: Beleidskader vastgoed, 7 juni 2022
 • Almere: Kadernota vastgoedbeleid, november 2021
 • Wijchen: Kadernota gemeentelijk vastgoed 2020 - 2025. Deze kadernota is een aanvulling op het vastgoedbeleid dat de gemeenteraad op 28 maart 2019 (kenmerk 261989) heeft vastgesteld en biedt aanvullend handvatten om weloverwogen en integrale keuzes te maken om te borgen dat de gemeente Wijchen haar gebouwen doelmatig en efficiënt inzet. 
 • Dordrecht: Vastgoednota 2016-2018 (december 2015), bevat gemeentelijke doelstellingen voor vastgoed, geeft inzicht in strategische keuzes en uitgangspunten en geeft richting aan de uitvoering.
 • Deventer: Kadernota vastgoed (september 2015), geeft richting aan het vastgoedbeleid en biedt houvast bij keuzes en uitvoering beleid.
 • Maastricht: Beleidsnota gemeente Maastricht, position paper (oktober 2014), deze beleidsagenda is de start van de nieuwe aanpak en schetst daarnaast de vervolgstappen voor de volgende jaren. 
 • Enschede: Strategie op vastgoed (januari 2015), Over de opgave, rollen en expertise van stadsdelen, programma’s en Vastgoedbedrijf Enschede (VBE) ten aanzien van vastgoed. Besluiten hierover zijn in dit document vertaald naar nieuw vastgoedbeleid.
 • Leiden: Uitwerking beleidskader vastgoed (oktober 2014), uitspraken over de exploitatie en beheer van vastgoed.
 • Amsterdam: Nota stedelijke vastgoedstrategie (januari 2014), met aandacht voor het verkoopbeleid rond gemeentelijk vastgoed.
 • Hilversum: veranderagenda gemeentelijk vastgoedbeleid (september 2013), maatschappelijk effect is leidend, exploitatie en eigendom zoveel mogelijk bij anderen.
 • Hollands Kroon Kadernota Accomodatiebeleid (juni 2013), een handvat voor het gemeentelijk beleid, onderschreven door de gemeenteraad en samengevat in een overzichtelijke en toegankelijke infographic.
 • Oss: Uitvoeringsnota Maatschappelijk Vastgoed (april 2013), beschrijft de instrumenten die de gemeente voor de uitvoering van integraal voorzieningenbeleid inzet. Het begeleidende collegeadvies gaat in op het voorstel om de Uitvoeringsnota vast te stellen en belicht het beoogde effect, argumenten & kanttekeningen en de randvoorwaarden.
 • Hilversum: Planning koersbepaling maatschappelijk vastgoed (april 2013), wethoudersbrief met uitleg over de planning van gemeente Hilversum met betrekking tot maatschappelijk vastgoed.
 • Stichtse Vecht: Nieuwe visie op vastgoed (maart 2013), gemeente Stichtse Vecht wil zich focussen op haar kerntaken en streeft daarom vanaf nu naar een zo klein mogelijke vastgoedportefeuille.
 • Almere: Kadernota Vastgoedbeleid (januari 2013), vormt het fundament voor de komende jaren en bevestigt de positie van het Vastgoedbedrijf in het gemeentelijke krachtenveld.
 • Barendrecht: Kadernota Maatschappelijk Vastgoed (december 2012), beschrijft hoe de gemeente Barendrecht ten opzichte van het maatschappelijk vastgoed staat en geeft richting aan het toekomstige beleid.
 • Utrecht: Pandvisie Complex Oudegracht 167, Stadhuisbrug 5, Choorstraat 3 (2021); Ambitiedocument (2021); Kadernota Maatschappelijk Vastgoed (september 2012)
 • Nijmegen: Kadernota Vastgoedbeleid (juni 2012), beschrijft de verschillende categorieën vastgoed en daarin worden de verschillende rollen van de gemeente beschreven. Ook wordt het afwegingskader uitgelegd waarlangs men vastgoedkeuzes maakt. Beschrijving van instrumenten: welke zorgen ervoor dat de vastgoedportefeuille zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet wordt? Tot slot beschrijft het de bestuurlijke verantwoordelijkheden en rolverdeling en worden de uitgangspunten verwoord waarmee het vastgoedbeleid werkt.
 • Ede: Nota Vastgoedbeleid 2012 (juni 2012), Omdat Ede het gemeentelijk vastgoed onder één dak wil onderbrengen is het noodzakelijk dat de activiteiten én het eigendom geconcentreerd worden. Zo kan het vastgoed worden ingezet als instrument ter ondersteuning van maatschappelijke doelstellingen. Expertise en vastgoedkennis worden gebundeld waardoor beter gestuurd kan worden op effictiviteit en efficiëntie.
 • Maastricht: Gemeentelijke Kader Grond- en Vastgoedbeleid (april 2012), Geeft gevolg aan de aanbevelingen uit het onderzoek naar het grondbeleid door de Rekenkamer Maastricht in 2011. Ook aandacht voor het thema herbestemming.
 • Gouda: Kadernota Vastgoed (2012), met een update van het bestaande beleid en uitgangspunten voor de uitvoering van het gemeentelijk vastgoedmanagement
 • Enschede: Vastgoednota 2.0, doorontwikkeling vastgoedbedrijf (januari 2011), is een vervolg op de in 2005 uitgebrachte Vastgoednota. De daarin verwoorde ambities zijn groteneels ingevuld. Nieuwe nota betreft nieuwe ambities, portefeuillemanagement, huurprijsbepaling en de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie.
 • Tilburg: Strategische visie gebouwen (december 2010), vormt een leidraad bij, en een legitimatie voor, het handelen bij beheer van de gebouwenportefeuille, ook bij uitbreiding en krimp. Er is invulling gegeven aan de behoefte om waar mogelijk beleidsmatiger gaan sturen en minder op incidenten.

 

Overige informatie