LinkedInYouTubeTwitter

1310 Ontwikkelingen in onderwijsvastgoed

Op vrijdag 4 oktober 2013 komen de Vastgoedprofessionals van Bouwstenen samen in Houten. Met elkaar gaan zij in gesprek over de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van onderwijsvastgoed.

 

Rondje uitwisseling van ervaringen en vragen

De overdracht van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud per 1 januari 2015 is de belangrijkste aanleiding om met elkaar om tafel te zitten. Tegelijkertijd is er meer aan de hand met onderwijsvastgoed. Een eerste rondje levert de volgende vragen en ervaringen op:

 • Wat is de regierol van de gemeente na 2015 bij schoolgebouwen in de nieuwe situatie, hoe voorkomen we verpaupering en wanneer is er sprake van functionele veroudering?
 • Hoe gaan we op een goede manier om met renovatie? Hoe is dan de verdeling tussen gemeente en schoolbestuur?
 • Hoe gaan we om met de soms afwachtende houding van schoolbesturen, hoe krijgen we ze mee?
 • Naar aanleiding van de overdracht van buitenonderhoud: maken we een nul-meting? Is er een overgangsregeling?
 • Wat is de consequentie voor de werkgelegenheid van gemeentelijke medewerkers?
 • Is dit een kans om samenwerking te zoeken met anderen en meer te gaan doen met hetzelfde geld?
 • Hoe lossen kleine schoolbesturen de uitdaging van de nieuwe verantwoordelijkheid op?
 • Wat gebeurt er met gymzalen?
 • Welke ‘gebreken’ blijven voor de gemeente?
 • Moeten we vanuit de gemeente ook de verzekeringen en dergelijke verleggen?
 • Is deze wijziging een kans voor nieuwe dienstverleners op de markt die het beheer en het onderhoud gaan organiseren?
 • Hoe gaan we goed om met leegstand door krimp? Oss heeft goede ervaringen met een scholencarroussel.

 

http://www.buildingbreda.nl/Style%20Library/Images/Kop-site-BB.jpg


De ervaringen van Building Breda

Na deze verkenning vertelt Max Hoefeijzers over de oprichting van Building Breda. Building Breda is een coöperatieve vereniging die is opgericht om de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen uit te voeren. Zij wordt daartoe in staat gesteld door de gemeente Breda, die een vastgesteld jaarlijks bedrag beschikbaar stelt voor de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan. Dit plan is gebaseerd op afspraken tussen de leden van de coöperatie en de gemeente Breda, vastgelegd in een Masterplan.

 

Via adequate onderwijshuisvesting door creatieve huisvestingsoplossingen beoogt Building Breda de onderwijskundige koers die de scholen voorstaan, vorm te geven. Deze coöperatie beheert en bestuurt alle middelen die samenhangen met onderwijshuisvesting en is ook eigenaar van alle gebouwen. De coöperatie neemt beslissingen over (groot) onderhoud, renovatie en nieuwbouw en voert de beslissingen ook uit. Binnen de coöperatie hebben alle leden (grote én kleine schoolbesturen) één stem.

 

Toepasbaarheid van het model in andere gemeenten

Het systeem werkt inmiddels voor het VO al een aantal jaren tot volle tevredenheid. Veel vragen die in de eerste ronde door onze Vastgoedprofessionals zijn gesteld worden in Breda op een vanzelfsprekende manier beantwoord en opgelost. Het succes van de aanpak zit hem vooral in de overdracht van zeggenschap naar de schoolbesturen en het feit dat deze als collectief moeten beslissen. In het verleden was er tussen de schoolbesturen sprake van veel concurrentie, nu is het vooral competitie. Dreigende ‘showstoppers’ bij de totstandkoming van het systeem waren:

 • De verdeling van stemrecht: de kleinere schoolbesturen vreesden dat ze zouden worden platgewalst door de grote besturen.
 • De garantie van de gemeente dat het budget op de langere termijn beschikbaar is.
 • Het ontwikkelen van een langdurig meerjarenperspectief waarin iedereen op enig moment ‘aan de beurt komt’ en kan zien dat er op dat moment daadwerkelijk een budget beschikbaar is.

 

De basisgedachten van het Bredase model kunnen op meerdere manieren worden uitgewerkt en bieden veel inspiratie voor lokale toepassing. 

 

Afronding

We bedanken onze gast Max Hoefeijzers voor zijn inspirerende bijdrage.

 

Bijlage Size
1310 Building Breda.pdf (778.69 KB) 778.69 KB