LinkedInYouTubeTwitter

1610 Het gebruik van ROZ-contracten

Met Judith Norbart, secretaris van de ROZ, als gast is woensdagmiddag 12 oktober het Bouwstenen-netwerk Juridische Zaken van start gegaan. De eerst keer staat het standaard huurcontract van de ROZ centraal.

 

Wet moet werkenROZ-modellen als basis

Alle aanwezigen gebruiken de ROZ-modellen als basis. Op allerlei punten worden echter afwijkingen en aanvullingen gemaakt. Zaken die voorbij zijn gekomen:

 • Hoe neem je asbest in je huurcontract op, mede in het licht van de verplichte asbestverwijdering van daken uiterlijk 2024?
 • Kan je het treffen en (gedeeltelijk) doorberekenen van toekomstige duurzaamheidsmaatregelen op voorhand contractueel veilig stellen?
 • Hoe ga je bij detailhandel om met tijdelijke huurcontracten, korter dan 5 jaar? Een gezamenlijk verzoekschrift aan de kantonrechter lijkt de meest veilige weg.
 • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan exploitatiegebonden installaties (aard en nagelvast) in bijvoorbeeld musea en theaters; is dat de eigenaar of de huurder?
 • Is het gewenst om een huurcontract te mogen ontbinden als een eventuele subsidiebeschikking vervalt. Geldt dat voor zowel huurder als verhuurder?
 • Hoe verdeel je de verantwoordelijkheid voor onderhoud tussen verhuurder en huurder; wel of juist geen standaard-demarcatielijst?

 

Maatschappelijk karakter vastgoed

Duidelijk wordt dat het maatschappelijke karakter van vastgoed een bijzondere verantwoordelijkheid bij de gemeente als verhuurder legt. Gemeenten kunnen niet (altijd) opereren als commerciële verhuurders.

 

Niettemin overheerst het beeld dat de ROZ-modellen als basis prima kunnen functioneren. Judith Norbart: "maak echter steeds duidelijk waar je aanvult en waar je afwijkt; en gebruik steeds dezelfde terminologie, dan blijven we elkaar verstaan". 

 

What's next

Donderdag 26 januari 2017 komt het netwerk Juridische Zaken weer bij elkaar. Dan gaan we in op juridische vraagstukken op het snijvlak van gemeentelijk vastgoed en onderwijs, zoals:

 • Verhuur onderwijsvastgoed; op basis van WPO of BW?
 • Wat zijn de eigendomsvarianten waarmee je in onderwijs te maken krijgt?
 • Wel of niet afromen van inkomsten uit medegebruik?
 • Marktconforme prijsstelling van onderwijsruimten.
 • Oplevering lege onderwijsgebouwen; welke conditie is gewenst en hoe 'dwing' je dat af?
 • Knelpunten doordecentralisatie buitenonderhoud.
 • Wat is i.v.m. bekostiging het verschil tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw?
 • Hoe ga je om met aanvraag voor nieuwbouw als er elders leegstand is; over schuiven en schikken.
 • Verhuur van schoolplein voor commerciële kinderopvang; hoe doe je dat?

 

 


Vervolg

 • 1 december Najaarsbijeenkomst, zie de speciale website en de mogelijkheid voor aanmelding
 • De bijeenkomsten in 2017 vinden plaats op 26 januari, 11 mei en 14 september (allen van 14.00 – 17.00 uur). Data mogen vast in de agenda!