aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1805 Oplading Klimaatakkoord

Op 30 mei 2018 komen zo'n 60 gemeenten samen in Utrecht ter oplading van het klimaatakkoord. Annemie Loozen van de VNG legt uit dat de bijeenkomst relatief laat is (de onderhandelingen zijn al volop bezig), maar er moet ook nog veel worden uitgewerkt. Ze wil het Bouwstenen-netwerk daarvoor graag als klankbord gebruiken.

 

Toelichting

Ferdi Licher, Programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van BZK, heeft 2 collega’s meegenomen. Hij licht de kaders en hoofdlijnen van het Klimaatakkoord toe (zie bijgevoegde notitie). Ook benadrukt hij dat de restopgave uit het Energieakkoord nog invulling behoeft.

 

Uit zijn verhaal begrijpen we dat we enerzijds onze scoop moeten verbreden en groter moeten denken en anderzijds ook gewoon verder kunnen met de bekende maatregelen uit de Wet Milieubeheer die relatief snel kunnen worden terugverdiend.   

 

Aandachtspunten vanuit het netwerk

Ingrid de Moel van Bouwstenen presenteert de eerste resultaten van de VNG/Bouwstenen-enquête, checkt of ze die goed interpreteert en legt meteen de verbinding met de plannen rond het Klimaatakkoord. In dezelfde beweging kunnen we het Ministerie een aantal aandachtspunten meegeven, waaronder:

  • de wens voor de integrale portefeuillebenadering (breed gedragen wens);
  • dit mede in het kader van de toenemende omvang van multifunctioneel ruimtegebruik (efficiënt gebruik van ruimte en energie), de financierbaarheid van maatregelen (betere businesscases) en de aansluiting met warmtenetten en de wijkaanpak;
  • de praktische mogelijkheden vorm en inhoud te geven aan de natuurlijke transactiemomenten, waaronder nieuwe huurovereenkomsten (relatief weinig), verhuurovereenkomsten en subsidiebeschikkingen (van beide veel, met name bij sport, cultuur en welzijn);
  • de mogelijkheden aan te sluiten bij het huidige energie- en klimaatbeleid van gemeenten en de uitvoering daarvan (wat nodig voor volgende stap).

 

Mooie rol

Gezien de totale hoeveelheid vastgoed in Nederland is de omvang van het gemeentelijk vastgoed misschien klein (er zijn veel meer woningen), maar via het eigen vastgoed, de gemeentelijke taak rond onderwijshuisvesting, verhuur- en subsidie-relaties en de relatie met corporaties kunnen gemeenten een mooie rol spelen in de realisatie van de Klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving. Beleid en vastgoed kunnen hier samen optrekken.

 

Meegevers

Na de koffie praten we verder. In groepen beginners, gevorderden en koplopers wordt ervaring uitgewisseld en worden wensen geuit over hetgeen nodig is voor de volgende stap. De punten worden plenair verzameld en leveren twee volle 'flappen' op. Een van de meegevers gaat over de normering. De labels zijn niet populair. Niet de maatregelen en het energieverbruik van het gebouw (per m2) maar juist ook "het gebruik" zou in de normering centraal moeten staan of in ieder geval mede in ogenschouw moeten worden genomen. Ook wordt gesproken over organisatie, personeel en kennisuitwisseling. Nadere uitwerking volgt.

 

Aan de slag

Ondertussen is Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht binnengekomen. Ze krijgt het staartje van het gesprek mee en wordt tegelijkertijd door Annemie ingefluisterd over de belangrijkste punten tot dan toe. Dan gaan we in gesprek. De stip op de horizon is 2050 CO2-neutraal. In 2040 moeten we klaar zijn met het energieneutraal maken van het gemeentelijk (eigen en maatschappelijk) vastgoed.

 

Routekaart

Van gemeenten wordt verwacht dat zij volgend jaar een routekaart hebben opgesteld. Binnenkort komt de VNG met een handreiking hiervoor. Maak ondertussen analyses, verzamel data en informatie en kijk welke afspraken op het gebied van energie-aan-/inkoop en gezamenlijke opdracht voor verduurzaming gemaakt kunnen worden. Zoek ook naar opschaling, geeft Lot mee. Tot slot wijst ze op de wet VET (Voortgang Energie Transitie) die per 1 juli a.s. van kracht wordt en het daarmee gepaard gaande aansluitverbod op aardgas. Soms duren dingen lang. En dan kan het ineens hard gaan.

 

 

 

Het vervolg

De resultaten van de bespreking worden komende periode door VNG/Bouwstenen uitgewerkt en aan Ferdi en Lot aangeboden.

 

Op 12 juni 2018 komt het netwerk verduurzaming bij elkaar om mogelijke vervolgacties te bespreken.

 

Ondertussen werken we verder aan de VNG/Bouwstenen-enquête die een beeld geeft waar verschillende gemeenten staan en wat de volgende stap zou kunnen zijn. Nog niet ingevuld? Dat kan alsnog. Graag zelfs.

 

 

 

 Meer informatie

BijlageGrootte
PDF-pictogram Punten Ferdi Licher Klimaatakkoord159.57 KB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners