LinkedInYouTubeTwitter

14 Overheveling budgetten buitenonderhoud

geld1De overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen zal naar verwachting per 1 januari 2015 ingaan. Hoe de regeling er uit gaat zien is te lezen in het wetsvoorstel. Wat de consequenties hiervan zijn is nog niet goed te overzien. De voorlichtingscampagne hierover moet nog van start gaan.

 

Momenteel worden in diverse gemeenten gesprekken met schoolbesturen gevoerd rond de vraag hoe een en ander samen goed vorm en inhoud te geven. Zij hebben hier beiden belang bij.

 

Werkgroep

In aanvulling op de landelijke voorlichting en de lokale gesprekken is in 2013 een Bouwstenenwerkgroep rond dit onderwerp aan het werk gegaan. Deze werkgroep heeft:

  • belang en punten van afstemming in kaart gebracht;
  • informatie verzameld en op een rijtje gezet;
  • een tijdpad opgesteld voor zaken die gemeenten en scholen samen kunnen afstemmen (van nu tot 1 januari 2015);
  • nagedacht over mogelijke organisatievormen en
  • over mogelijke afspraken rond het begrip renovatie.

 Tijdlijn overheveling buitenonderhoud

Ambitie

In 2014 wil de werkgroep het werk van 2013 verder uitwerken aan de hand van het eerder opgestelde stappenplan.   

 

Het gaat daarbij primair over de overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud (de wetswijziging) en niet over doordecentralisatie omdat dat nu ook al kan (niet nieuw is). 

 

Doel

Gedegen voorbereiding op de overheveling door scholen en gemeenten. Signalen en resultaten doorspelen naar branche-organisaties en andere betrokkenen. 

 

Aanpak

In de loop van 2014 worden drie intensieve en goed voorbereide werkbijeenkomsten gehouden, een vierde bijeenkomst vindt plaats tijdens Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen en is bedoeld voor verbreding. Al werkende wordt het informatiedossier verder uitgebouwd.

 

Data

De bijeenkomsten in 2014 zijn gepland op:

 

Deelnemers

De werkgroep bestaat uit de volgende gemeenten en schoolbesturen:

  • de gemeenten Almere, Enschede, 's Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam, Westland, Amsterdam Zuidoost.
  • en van de scholen GS Veluwe Plus (Barneveld), Optimus Primair Onderwijs (Cuijk), Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU, Utrecht), Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (Rotterdam-Zuid), Stichting Voila (Leusden), VGPO Accretio (Zwolle), VGPO HAAL (Hilversum, Almere, Amersfoort, Leusden), Willibrord Stichting (Utrecht), Stichting Archipel (Zutphen), Ronduit Onderwijs (Alkmaar).

 

Kosten en aanmelding


Om vaart te kunnen maken op dit onderwerp zijn we nog op zoek naar samenwerking en financiering. Partners van Bouwstenen kunnen gratis meedoen, van niet-partners verwachten we dat ze het gastheerschap van één van de bijeenkomsten op zich nemen.

 

De werkgroep wordt vanaf begin 2014 ondersteund door Anneke Hazelebach - de Waal, ter bijdrage aan de vooruitgang.

 

Belangstellenden kunnen zich melden.

 

Meer informatie

En de informatie op de website over dit onderwerp.