LinkedInYouTubeTwitter

Wet Markt en Overheid

Met de verkoop of verhuur van maatschappelijk vastgoed oefent de overheid een economische activiteiten uit. De Wet Markt en Overheid (onderdeel van de Mededingingswet) is ingevoerd om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Belangrijkste regel hieruit is dat overheden hun economische activiteiten niet onder de kostprijs mogen uitoefenen. Ook moet iedereen een gelijke kans moet hebben om vastgoed van de overheid te  kopen of huren. Hier kan onder voorwaarde vanaf geweken worden. 

 

Jurisprudentie

 • Kort geding (8 juli 2022). De rechtbank Oost-Brabant besliste dat de grondruil mag plaatsvinden, omdat de door Provincie aangevoerde criteria objectief, toetsbaar en redelijk waren; in lijn met het Didam-arrest. 
 • Uitspraak voorlopige voorziening (30 juni 2022). De rechtbank Gelderland besliste dat de Gemeente onterecht de oorspronkelijke uitgifteprocedure heeft stopgezet, omdat daarin niet in strijd werd gehandeld met het Didam-arrest. 
 • Uitspraak (15 juni 2022). De Raad van State besliste dat het eventuele in strijd handelen bij de koopovereenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar niet ertoe leidt dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet uitvoerbaar zijn.
 • Uitspraak in eerste aanleg (6 april 2022). De rechtbank Gelderland besliste dat ook de Gemeenteraad zich moet houden aan de verplichtingen uit het Didam-arrest.
 • Kort geding (18 maart 2022). De rechtbank Midden-Nederland besliste dat ook aan voor het Didam-arrest onderhands gesloten koopovereenkomsten geen uitvoering mag worden gegeven.
 • Uitspraak in eerste aanleg (28 januari 2022). De rechtbank Sint-Maarten besliste dat ook erfpacht onder de verplichtingen uit het Didam-arrest valt.
 • Didam-arrest (november 2021). De Hoge Raad besliste dat de overheid 'bij uitgifte van onroerende zaken' niet zomaar met één partij een contract mag sluiten. 

Informatie en handreikingen

 • Vragen en antwoorden over Didam-arrest (Bouwstenen)
 • Brief over Didam-arrest (Ministerie van BZK, juni 2022)
 • Factsheet Didam-arrest (Landsadvocaat Pels Rijcken, januari 2022) 
 • Handreiking Wet Markt en Overheid (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2012); over de wet en gedragsregels, met een stappenplan om na te gaan welke gedragsregels van toepassing zijn de gemeentelijke situatie, voorbeelden en handhaving door NMa.

Onderzoek

 • Naar sportieve concurrentie, een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties (ACM, 2014); een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de naleving van de Wet Markt en Overheid.

Praktijkvoorbeelden

 • Raadsvoorstel tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet (Tilburg, 2013); over de aanpak van Tilburg, met daarin een korte toelichting op de aanpak.

Artikelen