LinkedInYouTubeTwitter

1703 Portefeuillesturing in kaart

Vrijdag 17 maart hebben we de aftrap van het netwerk Vastgoedsturing. Aanwezig zijn 15 deelnemers van 9 verschillende gemeenten.

 

Portefeuillemanagers

We maken kennis met elkaar aan de hand van elkaars functieprofielen. Hiermee wordt duidelijk dat binnen het netwerk uiteenlopende functiebenamingen worden gebruikt (o.a. vastgoed-, portefeuille- of assetmanager) maar de rode draad is dat de betrokkenen zijn belast met het opstellen van vastgoedbeleid en het vertalen van beleid in vastgoedacties. Dat bindt ons.

 

Portefeuilleplan

Vervolgens presenteert Annemarie van der Zee (Almere) haar verkenning van de portefeuilleplannen van 9 gemeenten. De plannen zijn aan de hand van verschillende invalshoeken vergeleken:

 • Wat is het doel/functie van het portefeuilleplan?
 • Hoe wordt de portefeuille beschreven?
 • Hoe worden de prestaties van de portefeuille beoordeeld?
 • Welke strategie voor de portefeuille wordt gekozen?

Enkele opvallende zaken zijn:

 • In de plannen wordt in wisselende mate beschreven wat de kaders zijn (hoe werken we?), welke vastgoedstrategie wordt nagestreefd (welke portefeuille willen we hebben?) en wat het vervolg is (welke acties gaan we doen?)
 • De plannen verschillen in hun doelgroep: voor wie is het een stuurinstrument?
 • De openheid van de toekomstplannen is een vraag voor het netwerk: soms is vertrouwelijk handig (als er wordt geanticipeerd op toekomstig beleid), soms helpt openheid juist om vertrouwen te wekken.
 • Verschillende gemeenten zoeken onderling naar voorbeelden, omdat er nog geen uitgekristalliseerde werkwijze is.

Model van vastgoedsturing

Jan Veuger (Hanze Hogeschool) schetst zijn model van vastgoedsturing, gebaseerd op onder meer de ervaringen in de corporatiewereld waar vastgoedsturing al langer wordt nagestreefd. Hij schets het cyclische karakter van vastgoedmanagement (plan-do-check-act), de verschillende niveaus van sturing (strategisch, tactisch, operationeel) en een stappenplan om te komen tot een portefeuilleplan. In het gesprek komen twee belangrijke punten naar voren:

 • Een goed portefeuilleplan focust de aandacht van de bestuurder op strategische zaken en schept daarmee ruimte voor de uitvoering door de vastgoedafdeling.
 • De aanpak kan variëren per deelportefeuille.

In het onderzoek van Jan zal dit jaar aandacht worden gevraagd voor vastgoedsturing.

 

 

 

Hoe verder

Tot slot worden enkele praktische afspraken gemaakt voor het vervolg van het netwerk:

 • De aanwezige gemeenten zullen hun beleidsnota's die functioneren als portefeuilleplan toesturen aan Annemarie van der Zee (graag ook naar nieuws@bouwstenen.nl).
 • Plan is een leidraad te maken voor het opstellen van een portefeuilleplan en deze te presenteren tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen.
 • De eerstvolgende bijeenkomst (donderdag 18 mei) hebben we het met elkaar over de bouwstenen, procesaanpak, inhoudsopgave en benodigde informatie van/voor een portefeuilleplan.
 • In de septemberbijeenkomst (vrijdag 8 september) zullen we de leidraad onderling testen aan de hand van elkaars voorbeelden.

Data mogen vast in de agenda, programma’s en locaties volgen.

 

 

 

Meer informatie