aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

16 Onderzoek MFA's en IKC's

 

Tussen 2000 en 2015 zijn in Nederland honderden, misschien wel meer dan duizend multifunctionele accommodaties (MFA) gerealiseerd waar partijen in onderwijs, opvang, welzijn, cultuur en zorg onder één dak gingen samenwonen. Ze dragen uiteenlopende soortnamen als brede school, integraal kindcentrum, Kulturhus of weer anders. Wat deze accommodaties bindt, is dat ze gericht zijn op samenwerking, ontmoeting en het delen van ruimtes.

 

Samen onder één dak  Evaluatie met oog op de toekomst 

Er zijn in de afgelopen 15 jaar vele miljarden euro's in deze accommodaties geïnvesteerd door gemeenten en woningcorporaties. Het is tijd om de vraag te beantwoorden of deze investering financieel en maatschappelijk voldoende rendeert;

 • Worden de doelstellingen van multifunctionele accommodaties daadwerkelijk gerealiseerd?
 • Wat gaat goed en wat kan beter? 

 

Deze vraag is actueel en relevant omdat er voldoende onderzoeksmateriaal aanwezig is en diverse partijen hun fiches op nieuwe MFA's en IKC's willen inzetten.

 

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Daarom wil Bouwstenen in netwerkverband onderzoek doen naar 'de staat en ontwikkeling van de MFA'. Vragen daarbij zijn:

 • Kwantitatief: hoeveel MFA's zijn er gerealiseerd, door wie en in welke categorie? 
 • Kwalitatief: in welke mate worden de doelstellingen (samenwerking, ontmoeting en ruimte delen) daadwerkelijk gerealiseerd?
 • Financieel: hoeveel is in deze MFA's geïnvesteerd en wat is de financiële performance?
 • Welke aangrijpingspunten voor verbetering zijn er?

Tijdens het onderzoek wordt vanuit verschillende perspectieven naar IKC's/MFA's gekeken.

 

Activiteiten 2016

Voor het onderzoek worden in 2016 in de volgende activiteiten verricht:

 • Vooronderzoek met timeline, factsheet en knelpuntenanalyse. Uit diverse bronnen wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld van MFA's en IKC's geconstrueerd, waaronder een timeline over de geschiedenis van multifunctionele gebouwen en een factsheet met gegevens over o.a. aantallen, soorten en kosten (onder meer in samenwerking met Kadaster).
 • Inventarisatie van methoden voor belevingsonderzoek. Door Janise van den Berg, afstudeerder facilitair beheer, worden bestaande methoden voor het meten van beleving en gebruikstevredenheid op een rij gezet, op praktische bruikbaarheid beoordeeld en eventueel verder ontwikkeld.
 • Web-enquête naar ervaringen. Door Gert Jan ten Hoor, netwerk Vaklui in Vastgoed, wordt een onderzoek uitgevoerd naar de ervaring met MFA's door de (institutionele) gebruikers uit de hoek van onderwijs, welzijn, kinderopvang, kerken e.d. Wat vinden zij van het wonen in een multifunctionele accommodatie?
 • Herijking MFA's en corporaties. Kwalitatieve verkenning van de effecten van DAEB/niet-DAEB en andere veranderingen in corporatieveld op de rol van woningcorporaties bij eigendom en beheer van multifunctionele accommodaties; uitbouwen, consolideren of afbouwen (verkopen)?
 • OnderzoekOrganisatiescan MFA's vanuit gemeentelijk (eigendoms)perspectief; uitwisseling van de praktijkervaringen bij aantal grote gemeenten met betrekking tot de gemeentelijke organisatie rond MFA's. Wat is een effectieve organisatievorm; hoe creëer je eigenaarschap?
 • Spelregels exploitatiefunctie; in directe samenspraak met MFA- en IKC-managers worden spelregels voor een succesvolle exploitatie opgesteld: hoe zorg je dat de wijk binnenkomt en je financieel ronddraait? Dit in aansluiting op de bestaande werkgroep rond Spelregels Vastgoedmanagement.
 • Vier interviews met inspirerende sleutelpersonen waarvan we allemaal kunnen leren (door de groep te kiezen en te interviewen, uitwerking door journalist).

 

Besprekingen tussenresultaten

Tussentijdse resultaten worden/zijn besproken in:

Publicatie resultaten

Tussenresultaten worden via de nieuwsbrief, impressies van bijeenkomsten en informatiepagina's over MFA's gedeeld. We zoeken nog naar een vorm om de eindresutaten te presenteren.

 

Meer informatie

 

 
Zie ook

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?